Bokaktuelt | Didakta Norsk Forlag AS
 

Didakta Norsk Forlag AS
 
Logo2


Didakta Norsk Forlag AS
Alf Pr√łysens vei 6
3613 Kongsberg

Tlf.: 90 85 82 93
E-post: post@didakta.no

 

Å LÆRE ER Å OPPDAGE
Av Nils Magnar Grendstad
Konfluent pedagogikk står for en arbeidsmåte der siktemålet er å bringe ulike aspekter sammen til en helhet: følelsesmessige, intellektuelle og psykomotoriske aspekter integreres. - Konfluent pedagogikk bygger på prinsippet: å lære er å oppdage.

ISBN 9788270560400 7. Opplag       251 sider   Kr. 348,-

HVA STYRER MIN ADFERD?
Av Nils Magnar Grendstad

Dette er en bok om hverdagspsykologi med mange konkrete eksempler fra dagliglivet. Den egner seg både til personlig veiledning og som enkel lærebok på kurs eller i videregående skole.

ISBN 9788270560394 5. opplag     92 sider    Kr 290

skann0014.jpg

 Praktisk mentalhygiene i hverdagen

Forfatteren viser på en enkel måte hvordan vi kan lære våre følelser å kjenne og dermed få bedre kontakt med våre medmennesker og oss selv. Han viser hvordan vi ved å arbeide med vår fantasi kan møte ulike utfordringer i hverdagen.

4. utgave

  ISBN 978-82-7056-066-0            Kr 290,-

 

Intensjonen med boken er å spre kunnskap om sårbehandling, både tradisjonelle og alternative behandlingsformer. Boken har et stort antall fargebilder for å illustrere sårproblem.

ISBN 9788270561001         272 sider        Pris kr 398

Velkommen inn til Unni Hellands klasserom!

Du vil møte elever i latter og tårer, elever med røtter fra Europa, Asia, Afrika og Amerika. Du vil møte barn med svært ulik religiøs og livsynsmessig forankring.

Skaper dette grobunn for rasisme, eller er det flerkulturelle klasserommet den beste medisinen mot fremmedfrykt?

ISBN 9788270560554      217 sider Pris kr 348,-

I dag er Garli ein stad du køyrer forbi på E6 med nokre få hus på andre sida av elva Igla. Sånn har det ikkje alltid vore. For dei som var fødd på 40, 50 og 60 talet var Garli ei levande grend med Garli stasjon.  Da andre verdskrigen kom til Noreg, skulle Hjørdis vore russ på landsgymnaset i Orkdal. Krigen gjorde at mangt ikkje vart som tenkt. For dei som seinare vaks opp på Garli har historia frå 1940 vore temmeleg ukjend. Heldigvis hadde Hjørdis skreve dagbok, og vi har med denne fått innblikk i dramatiske dagar.

ISBN 9788270560752     UTSOLGT

Boken handler om Anton Semjonovitsj Makarenkos arbeid med kriminelle og rusbelastete barn og unge ved den såkalte Maxim Gorkij-kolonien på 1920-tallet. Makarenkos kollektivpedagogikk har fått stor betydning rundt om i verden ved tiltak for utsatte unge mennesker. Av mange regnes den i dag som den mest gjennomarbeidete og velegnete pedagogiske arbeidsformen på dette feltet.

Nedlastning: Innholdogfrstekapittel.pdf

ISBN 9788270560745                                245 sider        UTSOLGT

 

 Denne boken handler om en foregangskvinne i synet på funksjonshemmede. Hun satte igang noe som var i mot det meste i helsevesenet.

ISBN 9788270560738           100 sider       UTSOLGT

 


Anton Hoëm og Christian W Beck har i flere tiår arbeidet med begrepene kunnskap, virkelighet og samfunn innen fagfeltet: Samfunnsrettet pedagogikk. De går i boka tett inn på hvordan raske samfunnsendringer og en ny virkelighet gir ny kunnskap, nye kunnskapsformer og ny bruk av kunnskap. Tillit er blitt et viktig kunnskapstema. Forfatterne mener det er gode grunner til å sette spørsmålstegn ved troverdigheten til mye av den nye kunnskapen, som blir tilgjengelig gjennom media.

ISBN 9788270560714              176 sider              UTSOLGT

  

Begrepene innesperring og frisetting er hentet fra samfunnsviterne Foucault og Ziehe. - Frisettes individet i dag gjennom kunnskap og sosialisering i utdanningsinstitusjonene eller medfører de heller økt innesperring? I samfunnsrettet pedagogikk er en opptatt sosiale fenomener og utdanningssosiologi.

ISNB 9788270560684                    UTSOLGT

 

 

 ISBN9788270560653-omslag.jpg 

Denne boka gir oversikt over skoleutviklingen i Norge og i våre nordiske naboland. Den dekker hele utdanningssystemet og vil være en nyttig oppslagsbok for historiske fakta.

ISBN 9788270560653          99 sider      UTSOLGT

  

 

forside-ISBN9788270560622.jpg

Hvordan oppfatter foreldre skolen?

 Hvilke erfaringer har dagens foreldre med barna sine i skolen og hva mener de om bruk av karakterer og  private skoler eller hjemmeundervisning?Denne boka er en forskningsrapport som beskriver funn fra undersøkelsen: Foreldres oppfatning av grunnskolen. Dataene ble samlet inn høsten 2006 og anses representative for foreldre med barn i grunnskolen. Undersøkelsen bygger på svar fra 562 foreldre til barn i grunnskolens 4., 7. og 10. årstrinn utvalgt fra hele landet. 

ISBN 978-82-7056-062-2        UTSOLGT      Full tekst: http://pubadmin.ostfold.net/data/downloads/251/Foreldremeninger.pdf

 

 

ISBN9788270560615-forside.jpg

PISA (2006) viser at 15-åringer i de mest økonomiske utviklede landene, med høyt utviklede skolesystem, som USA og Norge, har dårlige resultater på kunnskapstester. Økning i skoletid i disse landene, ser ikke ut til å bedre resultatene i skolen. Har da skolen passert sitt historiske høydepunkt og er på nedtur? Er den i ferd med å bli en taper på flere fronter?   Vi trenger nye, uavhengige og politisk ukorrekte innfallsvinkler til beskrivelser og analyser av en pedagogisk virkelighet i rask forandring.   Vi har invitert både etablerte forskere og ferske masterkandidater til å bli med på denne boka. Bidragene er ordnet i tre bolker: 1. Skolen i en ny virkelighet, 2. Foreldre og skole og 3. Private og offentlige skoler. 

ISBN 978-82-7056-061-5         265 sider    UTSOLGT  Full tekst:  http://pubadmin.ostfold.net/data/downloads/251/Aftenlandet.pdf

 

 

 

Hjemmeundervisning - alternativ pedagogikk?

Alternativ pedagogikk omfattet på 1970-tallet frigjørende pedagogikk og marxistisk inspirert kritikk. I denne boka er alternativ pedagogikk samlebetegnelse på forskjellige aktuelle pedagogiske strømninger som alle er oppbrudd fra den etablerte skole og har selve oppbruddet som fellesnevner. Hjemmeundervisning kan sees som krumtappen i denne nye trenden. Hvis mange forlater den tradisjonelle skolen, hva vil i så fall konsekvensene være og hva er alternativene?

ISBN 9788270560585   UTSOLGT

 

Folkeopplysning og vaksenopplæring tar for seg utviklinga av norsk

folkeopplysning frå1800-talet og dokumenterer korleis folkeopplysninga vart innlemma i den utdanningspolitiske tenkinga frå 1960-talet under namnet vaksenopplæring. Boka følgjer denne utviklinga fram til 2003, drøftar og analyserer idear og verksemd hos aktørane og viser korleis opplysnig og opplæring har vore både eit kollektivt og eit individuelt prosjekt. Boka gir ei fyldig utgreiing av eit mangfaldig felt som først var noe som privatpersonar, folkerørsler, organisasjonar og folkehøgskolar tok opp, deretter eit statleg ansvarsområde og i seinare tid meir underlagt arbeidslivets herredømme.

ISBN 9788270560530     347 sider   UTSOLGT

 

EDUCATION ACROSS BORDERS

UTDANNELSE PÅ TVERS AV GRENSER

Education across borders illustrates central questions, which arise in connection with the increasing influence of international organisations on national education politics. Even though most of the political decisions regarding education are still made at a national level, we have during the last years been witnessing that international organisations such as EU and OECD are having an increasing influence on national education politics.

The articles in this book by a selection of international scholars in comparative education were edited by Elisabeth Buk-Berge, Signe Holm-Larsen and Susanne Wiborg.

ISBN 9788270560523    275 sider   UTSOLGT

 

 

 

Skolen mellom stat og marked

Norsk skoletenkning fra år til år 1990-2005

Av Alfred Oftedal Telhaug

Dette er en bok som beskriver, analyserer og kommenterer norsk skoletenkning og -utvikling gjennom de aller siste årene. Boka er bygd opp som beretninger om hvert enkelt av årene mellom 1990 og 2005. Den legger hovedvekten på utdanningspolitikken med beskrivelser både av hovedaktørene, de store begivenhetene og linjene i skoleutviklingen. Boka tegner "bilder " av aktører som Gudmund Hernes, Reidar Sandal, Jon Lilletun, Trond Giske og Kristin Clemet. Den gir fyldige framstillinger av store reformtiltak i grunnskolen og videregående skole, reformene i høyere utdanning, i lærerutdanningen og i voksenopplæringen.

ISBN 9788270560547     300 sider     UTSOLGT

 

TUSENFRYD

Skolefrihet og menneskeretter

Denne boka er en artikkelsamling der 20 ulike forfattere og intervjuobjekter er bedt om å belyse ulike spørsmål. Det er friskolens situasjon som er fokus. Blant spørsmål som blir drøftet er forholdet mellom offentlig og privat skole, livssynsnøytralitet i skolen, undervisningsfrihet og minstekrav, tilsetningsfrihet og toleranse. Skolesyn og frihetsidealer blir presentert både fra kristent, human-etisk, islamsk og Steinerskolens synspunkt.

ISBN 9788270560516     225 sider   UTSOLGT

 

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter